اقتصاد مقاومتی اقتصاد مقاومتی
شناسایی عوامل حمایت‌کننده تولید داخلی مؤثر در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی) مقاله با موضوع: شناسایی عوامل حمایت‌کننده تولید داخلی مؤثر در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی)

شناسایی عوامل حمایت‌کننده تولید داخلی مؤثر در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی)

مقاله با موضوع: شناسایی عوامل حمایت‌کننده تولید داخلی مؤثر در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی)

نویسندگان: کیو مرث حیدری(هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون فارابی) و خسرو اسفندیاری(دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی) و حبیب اله دهقان(دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات)
ادامه
مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی) مقاله با موضوع: مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی)

مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی)

مقاله با موضوع: مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی)

نویسندگان: خسرو اسفندیاری صفا(دکتری مدیریت دفاعی، دانشگاه عالی دفاع ملی) و حبیب‌اللّه دهقان(دانشجوی دکتری مدیریت مالی، مدرس دانشگاه افسری امام علی(ع))
ادامه